Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

B. Jongbloed Grondverzet

8317 BA Kraggenburg

Inschrijfnummer K.v.K.: 390973680000

ALGEMEEN DEEL

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop, huur en verhuur en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van

B. Jongbloed Grondverzet., gevestigd te Kraggenburg, hierna te noemen:

“Jongbloed”.

2. De koper, de huurder respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.

3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Jongbloed, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.

5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

6. Onder “documenten” wordt verstaan: door Jongbloed en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.

7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die door Jongbloed en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.

8. Onder “zaken” wordt verstaan: alle door Jongbloed aan de wederpartij te verhuren zaken evenals alle door Jongbloed in het kader van de werkzaamheden of los te leveren zand, grond, bestratingmateriaal, hout, zaden, meststoffen, bestrijdingsmiddelen e.d. Dit betreft zowel zaken die bijvoorbeeld vanwege hun beperkte houdbaarheid - binnen een bepaalde periode moeten worden gebruikt of verwerkt of na verloop van een betrekkelijk korte periode in kwaliteit achteruit (kunnen) gaan als zaken waarvoor een betrekkelijke lange of geen houdbaarheidstermijn geldt.

9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan,geldt de Nederlandse tekst.

11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na of deelbestellingen en/of vervolg- of deelopdrachten.

12. Indien Jongbloed deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld,is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Jongbloed hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod

1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod en

heeft Jongbloed het recht dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te

herroepen.

2. Ieder aanbod is gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende de voor Jongbloed normale werktijden.

3. Een samengesteld aanbod verplicht Jongbloed niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie

onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Jongbloed de opgegeven prijzen, tarieven en/of oplevertermijnen aanpassen.

5. Het aanbod, de prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.

6. Getoonde en/of verstrekte monsters evenals opgaven van afmetingen, capaciteiten, gewichten en

andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Jongbloed zijn zo nauwkeurig

mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

7. Jongbloed heeft het recht de kosten verbonden aan een aanbod bij de wederpartij in rekening te brengen,

mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Jongbloed heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Jongbloed schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Jongbloed is pas gebonden aan:

a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b. mondelinge afspraken;

c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Jongbloed - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele

kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, kosten voor het aanvragen van vergunningen, kosten voor het doen van een KLIC-graafmelding bij het kadaster op grond van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.

2. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Jongbloed de overeengekomen

prestatie verrichten tegen een vaste vergoeding.

3. Jongbloed heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de

overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat

door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Jongbloed, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd

de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

4. Indien door Jongbloed op nacalculatiebasis wordt geoffreerd, gelden de geoffreerde prijzen slechts als richtprijzen. Jongbloed zal haar vergoeding uiteindelijk berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief. Daarnaast worden de daadwerkelijk door Jongbloed gemaakte kosten berekend.

5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen

tijdstippen.

6. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Jongbloed het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.

7. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Jongbloed bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.

8. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor

Jongbloed (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en

regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de

benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft Jongbloed het recht de overeengekomen prijzen en

tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de

consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Jongbloed heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Jongbloed er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

1. Als Jongbloed dit nodig acht, mag zij bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten.

2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat Jongbloed met meerdere, door de wederpartij aangestelde, derden moet samenwerken, zal de wederpartij een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Dit gebeurt in overleg met en na instemming van Jongbloed.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij zorgt ervoor dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen,klic meldingen, ontheffingen, beschikkingen, een bodemgeschiktheidsverklaring, een schone grondverklaring, grondtransportmeldingen e.d.) tijdig en op de door Jongbloed gewenste wijze aan haar ter beschikking

stelt;

b. Jongbloed in ieder geval beschikt over alle informatie die nodig is om de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren, zoals informatie over de behandelingen die het te bewerken terrein (de

werklocatie) of gewas voorafgaand aan de werkzaamheden van Jongbloed heeft ondergaan, de staat

waarin de werklocatie zich bevindt en de bodemgesteldheid van de werklocatie;

c. eventuele door de wederpartij aan Jongbloed verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;

d. bij grondwerk de overeengekomen kwaliteit- en/of veiligheidsplannen, sterkte- en/of

stabiliteitsberekeningen worden opgesteld en deze aan Jongbloed ter beschikking worden gesteld;

e. Jongbloed op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot het terrein, de opstal of het water waarop of waarin de werkzaamheden dienen te worden verricht (“de werklocatie”). Deze werklocatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;

f. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze

verrichten, dat Jongbloed hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;

g. de werklocatie goed bereikbaar is. Dit betekent o.m. dat de wederpartij (voor zijn rekening) moet

zorgen voor de noodzakelijke (verkeers)voorzieningen ter plaatse;

h. de werklocatie in zodanige staat is dat Jongbloed ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten of voortzetten;

i. Jongbloed tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken,

materialen en hulpmiddelen;

j. de zaken die hij zelf levert voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties en deze zaken

aan Jongbloed ter beschikking worden gesteld inclusief de extra hoeveelheden die nodig zijn in verband met het verloren gaan van een deel van de zaken tijdens de werkzaamheden;

k. er voorzieningen getroffen worden ten behoeve van de verkeersveiligheid en de bescherming van

het milieu en/of ter voorkoming van geluidsoverlast;

l. de maatvoering van het uit te voeren werk op de werklocatie voldoende duidelijk is aangegeven;

m. Jongbloed op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door Jongbloed gewenste

aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als

gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;

n. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals

bouw- en chemisch afval;

o. de eventuele locatie waar apparatuur, machines, materialen e.d. van Jongbloed opgeslagen, opgeborgen of gestald moeten worden zodanig is, dat geen beschadiging of diefstal zal kunnen plaatsvinden;

p. Jongbloed vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WION;

q. hij Jongbloed direct informeert indien de ligging van de kabels, leidingen e.d. die wel onder de WION vallen is gewijzigd of mogelijk afwijkt van de bij het Kadaster bekende gegevens;

r. op de werklocatie kosteloos de door Jongbloed en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste

overige voorzieningen aanwezig zijn.

2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Jongbloed voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

3. Jongbloed zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of overige schade aan de apparatuur, machines, materialen e.d. die Jongbloed tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft

opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.

5. De wederpartij staat Jongbloed toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.

6. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Jongbloed de uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Jongbloed nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Jongbloed om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Gebruik van (chemische) middelen/methoden

1. Jongbloed is vrij in de keuze van de te gebruiken middelen, tenzij partijen uitdrukkelijk het gebruik van specifieke middelen zijn overeengekomen.

2. Wanneer de wederpartij wenst dat specifieke middelen/methoden worden gebruikt of toegepast,

waarvan Jongbloed niet weet welke uitwerking deze middelen of methoden op de werklocatie/de gewassen hebben of welke Jongbloed uitdrukkelijk afraadt, zal zij dit aan de wederpartij meedelen. Indien de wederpartij desondanks het gebruik van deze specifieke middelen of methoden voorschrijft, is Jongbloed niet aansprakelijk voor de gevolgen van dit gebruik en de eventuele hieruit voortvloeiende schade.

3. Jongbloed mag het gebruik van (chemische) middelen of methoden, welke naar haar oordeel schadelijk zijn dan wel gevaar opleveren, weigeren. In voorkomende gevallen zal door Jongbloed in overleg met de opdrachtgever naar alternatieve middelen of methoden worden gezocht.

Artikel 8: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Jongbloed de overeengekomen prestatie niet (tijdig) levert, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.

2. Jongbloed mag overeenkomst in gedeelten uitvoeren, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.

3. Het risico voor de te leveren zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand of het terrein van Jongbloed verlaten of Jongbloed aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

4. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.

5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op eendoor Jongbloed te bepalen wijze. Jongbloed is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken

plaatsvindt voor risico van Jongbloed, maar voor rekening van de consument.

7. Indien de door de wederpartij bestelde zaken niet uit voorraad leverbaar zijn en door de toeleverancier slechts in bepaalde minimale hoeveelheden, minimale aantallen of standaardmaten worden geleverd, is de wederpartij gehouden deze minimalen hoeveelheden, aantallen en/of standaardmaten af te nemen en de toepasselijke (totale) koopprijs te voldoen.

8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de

overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, mag Jongbloed de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij moet Jongbloed binnen een door Jongbloed te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren.

9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Jongbloed mag dan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken en/of materialen aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder dat hieruit voor Jongbloed een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Jongbloed alsnog nakoming te vorderen.

10. Indien de overeengekomen opleveringstermijn is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan; kalenderdagen met uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen.

11. Indien de oplevering van het werk moet plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, geldt de

eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

12. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop - als gevolg van omstandigheden die niet aan Jongbloed te wijten zijn - gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren door Jongbloed niet kan worden gewerkt worden als onwerkbaar beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de oplevering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:

a. Jongbloed niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;

b. Jongbloed niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft Jongbloed recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Jongbloed de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.

3. Jongbloed spant zich in de overeengekomen werkzaamheden binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de

uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, mag Jongbloed de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

4. Jongbloed voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit. Jongbloed voert het werk zodanig uit, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.

5. Indien Jongbloed haar werkzaamheden op de overeengekomen dag niet (volledig) kan uitvoeren als gevolg van de weersomstandigheden, is dit voor rekening en risico van de wederpartij. Jongbloed de hiermee gemoeide wachturen/de hiervoor gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.

6. Jongbloed wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:

a. verstrekte documenten;

b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;

c. gegeven aanwijzingen;

d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven zaken, materialen en hulpmiddelen;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Jongbloed en zij hiermee bekend is of kan zijn.

7. Jongbloed wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, zoals deze gelden op de dag van het aanbod. De aan de naleving van deze

voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

8. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel zijn de gevolgen van de naleving van

wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van het aanbod in werking

treden voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat

Jongbloed die gevolgen al op de dag van het aanbod voorzag of had kunnen voorzien.

9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als

gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Jongbloed met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Jongbloed zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft Jongbloed in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 10: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding of opdracht.

2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Jongbloed en de wederpartij overeengekomen worden. Jongbloed is pas

gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of

zodra Jongbloed - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is

begonnen.

3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte

hoeveelheden.

4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk

anders zijn overeengekomen.

Artikel 11: Oplevering, goedkeuring

1. Jongbloed zal de wederpartij meedelen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn.

2. De werkzaamheden worden geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij

het resultaat van de werkzaamheden/het bewerkte terrein heeft gecontroleerd en de opleverstaat of

werkbon voor goedkeuring heeft getekend.

3. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien Jongbloed conform lid 1 aan de wederpartij heeft

medegedeeld dat het overeengekomen werk afgerond is en aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 8 dagen getekend aan Jongbloed

retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;

b. Jongbloed geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 8 dagen na

afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;

c. het resultaat hiervan al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de wederpartij in gebruik is

genomen.

4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde

derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring voor het door Jongbloed voltooide werk.

5. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk of het object constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 12: Klachten

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare

gebreken, onvolkomenheden, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, soorten e.d. vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de onvolkomenheden e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Jongbloed melden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

2.Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de

eventueel overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Jongbloed worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is

overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door Jongbloed gestelde (garantie)termijn na oplevering - aan Jongbloed worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

5. Bestelde zaken worden in de bij Jongbloed voorradige (groothandels)verpakkingen, minimale

hoeveelheden/aantallen en/of standaardmaten geleverd. In de branche geaccepteerde geringe

afwijkingen betreffende opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als

tekortkoming aan de zijde van Jongbloed. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

8. De wederpartij moet Jongbloed in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Jongbloed verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van zaken noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Jongbloed ter plekke de klacht komt onderzoeken,vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico van retourzending is altijd voor de wederpartij.

9. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Jongbloed te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

10. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd

uit of bestaan uit natuurlijke materialen of over onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de

werkzaamheden worden verricht door gebruikmaking van deze zaken of aan deze zaken, indien deze

onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de natuurlijke materialen.

11. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door of in opdracht van de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 13: Garanties

1. Jongbloed voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2. Jongbloed staat gedurende de overeengekomen (garantie)termijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit

en deugdelijkheid van het (op)geleverde.

3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Jongbloed zich op de informatie die de toeleverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde en/of de te gebruiken zaken door de toeleverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Jongbloed zal de wederpartij hierover informeren.

4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert Jongbloed slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.

6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

7. Bij een terecht beroep op een overeengekomen garantie zal Jongbloed - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

8. De consument mag altijd kiezen tussen vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet van Jongbloed kan worden gevergd. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Jongbloed gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen

aanvaardt Jongbloed geen enkele aansprakelijkheid.

2. Jongbloed is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Jongbloed voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien Jongbloed aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht van Jongbloed altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Jongbloed gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Jongbloed beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.

5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Jongbloed hiervoor aanspreken.

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7. Indien Jongbloed haar werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is Jongbloed niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.

8. Als de wederpartij zaken voor verdere verwerking beschikbaar stelt, dan is Jongbloed verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de zaken zelf.

9. Jongbloed is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door vervuiling die zich bevindt in de te bewerken of te vervoeren grond, zoals door de aanwezigheid van teer, zwaar ijzerhoudende grond, verborgen asbest en/of chemicaliën.

10. Jongbloed is niet aansprakelijk voor (schade ontstaan door) olielekkages die veroorzaakt worden door graafwerkzaamheden waarbij oude olievaten of ondergrondse tanks beschadigd worden noch voor de hierdoor veroorzaakte grond- of waterverontreiniging.

11. Jongbloed is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

12. De wederpartij vrijwaart Jongbloed van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, indien Jongbloed de voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van de WION verplichte KLIC-graafmelding tijdig bij het Kadaster heeft gedaan, de graafwerkzaamheden zorgvuldig heeft verricht en er desondanks schade aan ondergrondse netten ontstaat.

13. Alle schade ontstaan aan machines, voertuigen en overige hulpmiddelen van Jongbloed die wordt

veroorzaakt door op of onder het maaiveld van het te bewerken terrein aanwezige voorwerpen komt

voor rekening van de wederpartij, indien de wederpartij Jongbloed niet voorafgaand aan de werkzaamheden op de aanwezigheid van deze voorwerpen heeft gewezen en Jongbloed hiervan ook anderszins niet op de hoogte kon zijn.

14. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de werklocatie en/of zaken die uit het werk voortkomen verontreinigd is of zijn, dan is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart hij Jongbloed voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voort komen.

15. Jongbloed is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:

a. ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Jongbloed verstrekte instructies, adviezen, (gebruiks)aanwijzingen e.d.;

b. ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;

c. fouten, onvolledigheden, onvolkomenheden e.d. in de door of namens de wederpartij aan Jongbloed verstrekte of voorgeschreven informatie of zaken;

d. aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

e. of als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Jongbloed adviseerde en/of gebruikelijk is;

f. de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;

g. veroudering van de zaken tijdens opslag ervan door of namens de wederpartij vóór gebruik van de

zaken;

h. bewerking van het terrein - voorafgaand aan de werkzaamheden van Jongbloed -, waardoor het terrein ongeschikt is voor verdere bewerking door Jongbloed en de wederpartij Jongbloed hierover niet heeft geïnformeerd;

i. of doordat door/namens de wederpartij werkzaamheden of bewerkingen aan het object zijn

uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Jongbloed.

16. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Jongbloed uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

17. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Jongbloed of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Jongbloed de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 15: Betaling

1. Jongbloed mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling van de wederpartij

vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de

overeengekomen prijs.

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijenschriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Jongbloed een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Voor de consument geldt, dat hij in voornoemde situatie aan Jongbloed een vertragingsrente verschuldigd is

ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Jongbloed bovendien aan de wederpartij

buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met

een minimum van € 40,00. Daarbij geeft Jongbloed aan de consument bij genoemde aanmaning nog

minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen.

6. Blijft na aanmaning van de consument betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke

incassokosten:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een

minimum van € 40,00);

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

7. Voor de berekening van de aan de consument in rekening te brengen buitengerechtelijke incassokosten, mag Jongbloed de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar conform lid 4 opgebouwde vertragingsrente.

8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, mag Jongbloed de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft

gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Jongbloed eveneens indien zij al voordat de wederpartij in

verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

9. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Jongbloed eerst in mindering gebracht op alle

verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij

de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

10. De wederpartij mag de vorderingen van Jongbloed niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Jongbloed heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of instaat van faillissement wordt verklaard.

11. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

1. Jongbloed behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan Jongbloed heeft voldaan.

2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn be- of verwerkt. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog onbewerkt respectievelijk onverwerkt op de werklocatie/op de locatie van de wederpartij bevinden.

4. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.

5. De wederpartij moet Jongbloed direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

6. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als

identificeerbaar eigendom van Jongbloed bewaren.

7. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Jongbloed op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

8. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Jongbloed een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Jongbloed en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen.

Dit geldt onverminderd het recht van Jongbloed op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het rechtde overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Jongbloed mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van)

zijn vermogen verliest.

2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

1. Bij overmacht van de wederpartij of zichzelf, mag Jongbloed de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht van Jongbloed wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Jongbloed, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Jongbloed zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Jongbloed en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande

valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Jongbloed tot aan dat moment nakomen.

Artikel 19: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Jongbloed een door Jongbloed nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Jongbloed gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Jongbloed mag de schadevergoeding fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk

van de al verrichte werkzaamheden - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in

rekening te brengen.

2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Jongbloed

in ieder geval de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of - bij gebreke daarvan - gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening brengen.

3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Jongbloed voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

4. Jongbloed mag alle door de wederpartij betaalde bedragen verrekenen met de door de wederpartij

verschuldigde schadevergoeding.

5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Jongbloed

deze bij de wederpartij in rekening brengen. Jongbloed mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.

6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden

hervat, mag Jongbloed de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Jongbloed vergoeden.

Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Jongbloed, maar Jongbloed behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.

4. Ongeacht de keuze van Jongbloed, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Jongbloed.

5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Jongbloed er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 1 januari 2018